Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Versie juni 2024

Algemeen
TOP-Talentbegeleiding is in 2018 opgericht door Daniëlle Wilborts, is gevestigd in Haghorst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72152974.
Daniëlle Wilborts staat ingeschreven bij Registerplein als Kind- en Jongerenwerker als D.H.M Wilborts, registratienummer 461057541.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten met TOP-Talentbegeleiding en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Op voorhand dient u kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden. Voor aanvang van inzet door TOP-Talentbegeleiding zullen wij u wijzen op deze algemene voorwaarden en om uw akkoord vragen.

Vertrouwelijkheid
De coachings- en begeleidingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal TOP-Talentbegeleiding dit wel bespreken met derden. Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Toestemming beide gezaghebbende ouders
Een kind komt in aanmerking voor begeleiding wanneer beide ouders voorafgaand (schriftelijk) toestemming hiervoor geven. Informatie aan derden (huisarts, gemeente en school) wordt uitsluitend met toestemming van gezaghebbende ouders gedeeld.

Aansprakelijkheid
Advies, coaching en begeleiding door TOP-Talentbegeleiding is bedoeld als oplossings- en resultaatgericht, zonder daarmee de oplossing of het resultaat te garanderen. De cliënt zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. TOP-Talentbegeleiding is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van TOP-Talentbegeleiding.
De aansprakelijkheid van TOP-Talentbegeleiding is ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door de cliënt of diens ouder/verzorger aan TOP-Talentbegeleiding in het kader van het afgesproken coachings- of begeleidingstraject.
Voor lichamelijke- en psychische klachten, raadt TOP-Talentbegeleiding aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

De uitvoering
U kunt contact opnemen met TOP-Talentbegeleiding via de contactgegevens genoemd op de website. Dat kan via het contactformulier, middels het sturen van een mail of telefonisch.

Tijdens het intakegesprek worden hulpvraag en hulpaanbod afgestemd. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen besproken en wordt afgestemd wat er nog nodig is om de coaching en/of begeleiding succesvol te kunnen beëindigen. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Tarieven
De tarieven staan vermeld op de website. Alle bedragen zijn exclusief btw. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding of coaching inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> 15 minuten) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden
De cliënt/ouder/verzorger/opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 21 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van TOP-Talentbegeleiding. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal TOP-Talentbegeleiding een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, volgt een tweede herinnering. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is TOP-Talentbegeleiding genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is TOP-Talentbegeleiding gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt/ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Verhindering cliënt-gericht
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via email.


Algemene voorwaarden trainingen/opleidingsdagen/workshops/webinars*
Er geldt een bedenktijd van 14 dagen na inschrijving. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

 • Betalingsvoorwaarden
  Nadat de inschrijving is verwerkt wordt de factuur verstuurd vanuit Efactuurdirect (let op: kan in spambox terechtkomen). De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, docht uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de aangeboden dienst. De actuele prijs van iedere training, webinar, workshop etc. is terug te vinden op de website van TOP Talentbegeleiding, Winkel – (top-talentbegeleiding.nl)

  Terugbetaling (bij tijdige annulering) zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping op rekening van de betaler teruggestort worden. Als om welke reden dan ook daadwerkelijke betaling van het cursusgeld uitblijft, dan nemen wij contact met u op. Het niet (op tijd) betaald hebben van het verschuldigde cursusgeld (al dan niet vermeerderd met eventuele administratiekosten) betekent dat u niet kunt deelnemen aan de workshop.

 • Annuleren
  Inschrijvingen kunnen tot 8 weken voorafgaand aan de training kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleringen tussen de 4 en 8 weken voorafgaand aan de training wordt de helft van het aankoopbedrag teruggestort. Bij annuleringen binnen 4 weken voorafgaand aan de training is restitutie van het aankoopbedrag helaas niet mogelijk.
  Mocht de training door onvoorziene omstandigheden (ziekte trainer, extreme weersomstandigheden o.i.d.) niet door kunnen gaan dan wordt u daar zo spoedig van op de hoogte gebracht. In overleg wordt er een alternatieve datum gepland.
 • Inhoud
  Alle trainingen van TOP-Talentbegeleiding zijn op HBO-niveau en er wordt van de deelnemers aan deze training minimaal een MBO denk-/werkniveau verondersteld. Het copyright en het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij TOP Talentbegeleiding (en eventuele samenwerkende partijen van de betreffende training).
 • Vertrouwelijkheid
  Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt is vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

* Hierna benoemd als training/trainingen.